ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย”

ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย”

ใน พ.ศ. 2560 มีการนำมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน แบ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 7.15 ล้านตัน คิดเป็น ร้อยละ 84 โดยถูกคัดแยกจากต้นทางตั้งแต่บ้านเรือน ส่วนใหญ่ คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอะลูมิเนียม ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ มีปริมาณ 1.26 ล้านตัน คิดเป็น ร้อยละ 14.8 ได้แก่ ขยะประเภทเศษอาหาร พืช ผัก และผลไม้ต่างๆ ซึ่งจะมีปริมาณมาก ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์พบได้ตามตลาดสดหรือศูนย์การค้า โดยการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ เป็นการคัดแยกขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ซึ่งจะมีปริมาณมากแต่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เพียงบางส่วนเท่านั้น การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์จะพบได้ตามตลาดสดหรือศูนย์การค้า โดยจะมีการนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ หรือน้ำหมักชีวภาพใช้บำรุงดินเพื่อการเกษตร นำขยะอินทรีย์ไปเป็นอาหารสัตว์ และการนำขยะอินทรีย์มาผ่านกระบวนการแปรรูปและผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนเพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง มีปริมาณ 0.1 ล้านตัน คิดเป็น ร้อยละ 1.2 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยถือเป็นเรื่องที่สำคัญให้นำหลักการ ลด ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle : 3R) มาใช้ในการจัดการมากขึ้น

                                             สัดส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย พ.ศ. 2551-2560

54

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111