ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย”

สถานการณ์ขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูยฝอย พบว่า ใน พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 9.96 ล้านตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2558 ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างเท่ากับ 10.46 ล้านตัน โดยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้องกว่า 30 ล้านตัน และในการสำรวจ ณ ปลายปี พ.ศ. 2558 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างดังกล่าวมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 65 (10.46 ล้านตัน) เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเอกชนให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เป็นต้น

                                     ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557-2559

52

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111