ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนของเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง”

ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนของเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง”

กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ปี โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) ใน พ.ศ. 2560 พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้น โดยคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี มีร้อยละ 96 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่เท่ากับร้อยละ 91 และเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 4 ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่เท่ากับร้อยละ 9 แหล่งน้ำทะเลที่มีคุณภาพดีที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ่าวสะพลี และอ่าวทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร ทะเลแหวก และหาดต้นไทร เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี ตามลำดับ ส่วนแหล่งน้ำทะเลที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปากคลอง 12 ธันวา และหน้าโรงฟอกย้อม กม.35 จังหวัดสมุทรปราการ ปากคลองท่าเคย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2561) พบว่า คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และ ใน พ.ศ. 2560 มีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดี มากที่สุด

                                      สัดส่วนของเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศใน พ.ศ. 2551-2560

51

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

 1111