ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำที่กำหนด”

ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนของพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำที่กำหนด”

จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินของพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และโลหะหนัก (HM) ที่ไม่เป็นไปตามประเภทแหล่งน้ำที่กำหนด เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2559) พบว่า ค่า (HM) ที่ไม่เป็นไปตามประเภทแหล่งน้ำที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 1-2 ในขณะที่ค่า BOD DO TCB และ NH3-N ที่ไม่เป็นไปตามประเภทแหล่งน้ำที่กำหนด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่า BOD

                      สัดส่วนของพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำที่กำหนด พ.ศ. 2550-2559

50

หมายเหตุ:

– DO : Dissolved Oxygen (ออกซิเจนละลายน้ำ)

– BOD : Biochemical Oxygen Demand (ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์)

– TCB : Total Coliform Bacteria (แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด)

– FCB : Fecal Coliform Bacteria (แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม)

– NH3-N : Ammonia – Nitrogen (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน)

– HM : Heavy Metal (โลหะหนัก)

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 ดาวน์โหลดข้อมูล

1111