ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด”

สถานการณ์ในพื้นที่ต่างจังหวัด สำหรับพื้นที่ทั่วไป ใน พ.ศ. 2560 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 เดซิเบลเอ ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 57.3 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) โดยทุกพื้นที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป  มีแนวโน้มลดลง โดย พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงต่ำสุดในรอบ 10 ปี

                                        ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด พ.ศ. 2551-2560

48

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111