ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด”

สถานการณ์ในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ริมถนน ใน พ.ศ. 2560 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.0 เดซิเบลเอ ใกล้เคียงกับ พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 62.4 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) โดยบริเวณที่มีระดับเสียงสูงที่สุด คือ หน้าสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจำนวนวันที่เกินมาตรฐานมากถึงร้อยละ 97 สาเหตุมาจากการจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ริมถนน มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่และไม่เกินค่ามาตรฐาน

                                         ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด พ.ศ. 2551-2560

47

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111