ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ทั่วไป ใน พ.ศ. 2560 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.7 เดซิเบลเอ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 56.7 เดซิเบลเอ โดยไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป มีแนวโน้มลดลง และไม่เกินค่ามาตรฐาน

                          ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2551-2560

 

46

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111