ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ริมถนน ใน พ.ศ. 2560 ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.4 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) ใกล้เคียงกับ พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 69.2 เดซิเบลเอ โดยบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน ได้แก่ การเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง พาหุรัด ถนนตรีเพชร และสนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ริมถนนมีแนวโน้มลดลง โดยใน พ.ศ. 2560 มีค่าต่ำสุดในรอบ 10 ปี ในขณะที่ พื้นที่ริมถนน (จุดตรวจวัดชั่วคราว) มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 74.7 เดซิเบลเอ ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 75.2เดซิเบลเอ โดยจุดตรวจวัดที่มีระดับเสียงสูงที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ป้อมตำรวจสี่แยกพระราม 9 รองลงมา คือ ป้อมตำรวจสามแยกถนนสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ และป้อมตำรวจสี่แยกแม้นศรีถนนบำรุงเมือง ซึ่งมีค่าตรวจวัดได้ 78.5 78.4 และ 77.7 เดซิเบลเอ ตามลำดับ

                           ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2551-2560

45

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111