ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)”

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) พบว่า ใน พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดของแต่ละสถานีที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 1.3-8.3 ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) (ค่ามาตรฐาน 30.0 พีพีเอ็ม) ลดลงเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าอยู่ในช่วง 1.6-8.3 พีพีเอ็ม และค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุดของแต่ละสถานี ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0.87-4.69 พีพีเอ็ม (ค่ามาตรฐาน 9.0 พีพีเอ็ม) ลดลงเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2559 ที่อยู่ในช่วง 1.2-6.1 พีพีเอ็ม เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มคงที่

                             ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2560

44

หมายเหตุ : ppm ; part per million (ส่วนในล้านส่วน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111