ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)”

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) พบว่า ใน พ.ศ. 2560 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ซึ่งค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ เท่ากับ 2.06 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 40.0 พีพีบี) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 2.0 พีพีบี โดยค่าสูงสุดตรวจวัดได้บริเวณ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เท่ากับ 9.0 พีพีบี เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลง

                        ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2560

43

หมายเหตุ : ppb ; part per billion (ส่วนในพันล้านส่วน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111