ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)”

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) พบว่า ใน พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ยกเว้น ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน และริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ เท่ากับ 11.9 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 30.0 พีพีบี) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเท่ากับ 11.0 พีพีบี โดยค่าสูงสุดตรวจวัดได้บริเวณริมถนนดินแดง กรุงเทพมหานคร เท่ากับ 36.0 พีพีบี เมื่อพิจารณาในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2560) พบว่า ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่ริมถนนใน กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มคงที่ ในขณะที่ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

                                 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ยรายปี) พ.ศ. 2553-2560

42

หมายเหตุ : ppb ; part per billion (ส่วนในพันล้านส่วน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

  1111