ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณก๊าซโอโซน (O3)”

ก๊าซโอโซน (O3) พบว่า ใน พ.ศ. 2560 มีค่าเกินมาตรฐาน 24 จังหวัด จาก 31 จังหวัด ที่มีจุดตรวจวัด โดยมีค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ของแต่ละสถานีตรวจวัดเฉลี่ย 123 ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) และค่าสูงสุด 239.0 พีพีบี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเฉลี่ย 122.0 พีพีบี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ค่ามาตรฐาน 100.0 พีพีบี) ส่วนค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุดของแต่ละจุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ย 92.0 พีพีบี ค่าสูงสุด 168.0 พีพีบี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ค่ามาตรฐาน 70.0 พีพีบี) เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณก๊าซโอโซนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                          ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่ พ.ศ. 2551-2560

41

หมายเหตุ : ppb ; part per billion (ส่วนในพันล้านส่วน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111