ข้อมูลตัวชี้วัด “ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน”

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พบว่า ใน พ.ศ. 2560 มีค่าเกินมาตรฐาน 14 จังหวัด จาก 18 จังหวัดที่มีการตรวจวัด โดยปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 พบได้ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น และพื้นที่ที่มีการเผาวัสดุทางการเกษตร เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง 9.0-36.0 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 22.0 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 25.0 มคก./ลบ.ม.) ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่า 27.0 มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 2.0-116.0 มคก./ลบ.ม. ค่าสูงสุดเฉลี่ยทั่วประเทศ 74.0 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50.0 มคก.ลบ.ม.) เมื่อพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2560) พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

                 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่ พ.ศ. 2554-2560

40

หมายเหตุ : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในจังหวัดกรุงเทพฯ (ดินแดง) ไม่มีการตรวจวัดใน พ.ศ. 2560

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111