ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน”

สถานการณ์กำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน พบว่า กำลังแรงงาน ใน พ.ศ. 2560 มีจำนวน 38.21 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.44 ล้านคน โดยส่วนใหญ่ทำงานนอกภาคการเกษตร จำนวน 26.44 ล้านคน ทำงานในสาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 6.45 ล้านคน รองลงมาคือ ทำงานในสาขาการผลิต จำนวน 6.26 ล้านคน ในขณะที่ประชากรที่ทำงานในภาคการเกษตร มีจำนวน 11.00 ล้านคน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) สำหรับอัตราการว่างงานใน พ.ศ. 2560 เท่ากับร้อยละ 1.18 มีจำนวนผู้ว่างงาน 4.51 แสนคน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.99 และจำนวนผู้ว่างงาน 3.77 แสนคน โดยเป็นการว่างงานของผู้ที่เคยทำงานมาก่อนลดลง ส่วนผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนยังคงเพิ่มขึ้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน พ.ศ. 2551-2560

4

หมายเหตุ :  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ใช้ค่าคาดประมาณประชากรปี พ.ศ 2553

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

 1111