ข้อมูลตัวชี้วัด “สถิติสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น”

สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในช่วง พ.ศ. 2560 จำแนกได้ ดังนี้ พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นจำนวน 377 ตัว ประกอบด้วย เต่าทะเล จำนวน 159 ตัว โลมาและวาฬ จำนวน 199 ตัว และพะยูน จำนวน 19 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2559 ที่มีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น 296 ตัว โดยสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่ของเต่าทะเลเกิดจากการติดเครื่องมือประมง การติดเศษอวน หลงทิศ การกินขยะ และติดเชื้อในกระแสโลหิต ในส่วนของกลุ่มโลมาและวาฬ มีสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่มากจากการป่วยตามธรรมชาติ ในส่วนของพะยูนพบสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่มาจากการป่วยตามธรรมชาติเช่นกัน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                                               จำนวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในประเทศไทย พ.ศ. 2551-2560

37

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111