ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนสัตว์ทะเลหายาก”

สัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำไทย ประกอบด้วย กลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล (Sea turtles) พะยูน (Dugong) และ โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยเต่าทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จากการสำรวจ ใน พ.ศ. 2559 พบการวางไข่ของเต่าทะเล 329 ครั้ง พบพะยูนในธรรมชาติ 221 ตัว ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2557 จำนวน 21 ตัว และพบโลมาและวาฬในธรรมชาติ 1,742 ตัว มีการแพร่กระจายทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ซึ่งจำนวนการวางไข่ของเต่าทะเล และจำนวนโลมาและวาฬในธรรมชาติ มีจำนวนเท่ากับ ใน พ.ศ. 2557 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2559) พบว่า จำนวนการวางไข่ของเต่าทะเล และจำนวนโลมาและวาฬในธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนพะยูนในธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง

                                                            จำนวนสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ. 2550-2559

36

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558 2559 และ 2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111