ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่แนวปะการัง”

ใน พ.ศ. 2558 แนวปะการังของประเทศไทย มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 148,954 ไร่ แบ่งเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทย 75,590 ไร่ และฝั่งทะเลอันดามัน 73,364 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2555 ที่มีพื้นที่ 128,256ไร่ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สำรวจแนวปะการังที่เป็นตัวแทนของแนวปะการังในจังหวัดต่างๆ รวม 15 จังหวัด พบว่า ในภาพรวมของประเทศปะการังส่วนใหญ่ ร้อยละ 5.7 มีสภาพสมบูรณ์ดี-ดีมาก โดยปะการังในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยที่มีสภาพความสมบูรณ์ดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 5.0 และปะการังในฝั่งทะเลอันดามันมีสภาพความสมบูรณ์ดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 6.4

                                                         พื้นที่แนวปะการังของประเทศไทย พ.ศ. 2558

35

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111