ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล”

สถานการณ์หญ้าทะเลในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2550-2560 สำรวจพบทั้งหมด 13 ชนิดพันธุ์ตามฝั่งทะเลในพื้นที่ 19 จังหวัดโดยเมื่อ พ.ศ. 2558 พบว่า มีเนื้อที่หญ้าทะเลรวม 159,829 ไร่ แบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทยเนื้อที่ 60,196 ไร่ และฝั่งอันดามัน เนื้อที่ 99,633 ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2555 ที่มีเนื้อที่หญ้าทะเลรวม 118,665 ไร่ เนื่องจากมีการสำรวจและศึกษาแหล่งหญ้าทะเลมากขึ้น รวมถึงมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยจังหวัดที่มีพื้นหญ้าทะเลมากที่สุด คือ จังหวัดตรัง โดยมีพื้นที่หญ้าทะเล 33,066.5 ไร่ ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงดี เมื่อพิจารณาแหล่งหญ้าของประเทศไทย ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2560) พบว่า ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลมากที่สุด 66,821 ไร่ รองลงมา คือ อันดามันตอนบน อ่าวไทยตอนกลาง อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบน มีพื้นที่ 32,811.8 29,242.0 26,026.4 4,897.9 และ 30.0 ไร่ตามลำดับ

                                            พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2560

34

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111