ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) ของพื้นที่อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน”

สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง โดยพิจารณาจากปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit of Effort: CPUE) ซึ่งดำเนินการโดยเรือสำรวจของกรมประมง พบว่า การสำรวจใน พ.ศ. 2560 มีปริมาณ CPUE ของฝั่งอ่าวไทยเท่ากับ 21.99 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณ CPUE เท่ากับ 17.61 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ส่วนฝั่งทะเลอันดามันใน พ.ศ. 2560 ปริมาณ CPUE ของฝั่งอันดามันเท่ากับ 71.80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณ CPUE เท่ากับ 75.04 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ทั้งนี้ เมื่อนำปริมาณ CPUE แต่ละฝั่งมาถ่วงน้ำหนักตามพื้นที่ พบว่า พ.ศ. 2560 ปริมาณ CPUE ของทะเลไทยเท่ากับ 38.93 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณ CPUE เท่ากับ 37.14 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณ CPUE ของทะเลไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณการจับสัตว์น้ำทะเลต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE)
ของพื้นที่อ่าวไทยและฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2551-2560

33

ที่มา: กรมประมง (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111