ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าชายเลน”

พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าชายเลนตามสภาพ ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2557 มีเนื้อที่ประมาณ 2,869,484 ไร่ ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็น พื้นที่คงสภาพป่าชายเลน เนื้อที่ประมาณ 1,534,584 ไร่ และพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,334,913 ไร่ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 439,234 ไร่ เกษตรกรรม 340,525 ไร่ นาเกลือ 155,772 ไร่ และอื่นๆ 399,382.85 ไร่) โดยพบทั่วไปตามชายฝั่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ตลอดจนถึงภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ครอบคลุม 24 จังหวัดชายฝั่ง เมื่อพิจารณาในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543-2557) พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในการดูแลและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง

                                              พื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2543 2547 2552 และ 2557

32

หมายเหตุ: จังหวัดนราธิวาสอยู่นอกขอบเขตการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2543 (เนื่องจากไม่อยู่ ในขอบเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม 2543)

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2560)

 

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111