ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเล”

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว ประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด โดยชายฝั่งด้านอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 2,039.78 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนชายฝั่งด้านอันดามันมีความยาวประมาณ 1,111.35 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล จากการสำรวจแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 704.44 กิโลเมตร แบ่งเป็น ฝั่งอ่าวไทย ประมาณ 619.71 กิโลเมตร และฝั่งอันดามัน ประมาณ 84.73 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ทั้ง 23 จังหวัด ความยาวรวม 558.71 กิโลเมตร แบ่งเป็น ฝั่งอ่าวไทย ประมาณ 487.59 กิโลเมตร และฝั่งอันดามัน ประมาณ 71.12 กิโลเมตร และพื้นที่ที่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ 23 จังหวัด ความยาวรวม 145.73 กิโลเมตร แบ่งเป็น ฝั่งอ่าวไทย ประมาณ 132.12 กิโลเมตร (จำแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรง 38.86 กิโลเมตร และระดับปานกลาง 5.38 กิโลเมตร) ฝั่งอันดามัน 13.61 กิโลเมตร (จำแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรง 3.29 กิโลเมตร และระดับปานกลาง 2.26 กิโลเมตร)

                                                     พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย พ.ศ. 2560

31

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111