ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนโครงการและเงินลงทุนจากต่างประเทศ”

สถานการณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน พ.ศ. 2560 จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีโครงการจากต่างประเทศยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 818 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56 ของโครงการที่ยื่นขอส่งเสริมทั้งสิ้น 1,457 โครงการ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 282,696 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนโครงการลดลงร้อยละ 10 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 6 โดยเป็นเงินลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด รองลงมาเป็นประเทศสิงคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ ลักษณะการลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในหมวดการบริการและสาธารณูปโภคคิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนโครงการทั้งหมด รองลงมาเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ร้อยละ 22 ในด้านของมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า จำนวนโครงการจากต่างประเทศที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2557-2558 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง พ.ศ. 2558-2560

จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติและเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ พ.ศ. 2551-25603

หมายเหตุ: Foreign Direct  Investment projects refer to projects with Foreign capital of at least 10%. ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111