ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณน้ำกักเก็บ”

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พบว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ ร้อยละ 50-100 ของความจุอ่าง โดยความจุน้ำกักเก็บของอ่างเท่ากับ 5,137 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเท่ากับ 3,035 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาตรน้ำมากกว่า พ.ศ. 2560 ที่มีความจุน้ำกักเก็บของอ่างเท่ากับ 5,130 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเท่ากับ 2,378 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พบว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำร้อยละ 30-90 ของความจุอ่าง โดยความจุน้ำกักเก็บของอ่างเท่ากับ 70,867 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเท่ากับ 43,671 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาตรน้ำมากกว่า พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเท่ากับ 38,426 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำน้อยในขั้นวิกฤต คือ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของระดับน้ำเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำแม่มอก เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                                                                ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ พ.ศ. 2552-2561

29

หมายเหตุ: ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)

ที่มา: กรมชลประทาน (2560 และ 2561)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111