ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝนสะสมรายปี”

โดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องมรสุม รวมถึงพายุโซนร้อนตาลัสและเซินกา ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนและฤดูกาลมีความไม่แน่นอน ทำให้มีปริมาณฝนสะสมรายปีทั้งประเทศประมาณ 2,017.1 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) หรือค่าปกติที่มีค่าเท่ากับ 1,641.7 มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ 27 รวมถึงยังสูงกว่า พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณ 1,718.1 มิลลิเมตร เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณฝนสะสมรายปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่ปริมาณฝนสะสม พ.ศ. 2560 เป็นปริมาณฝนสะสมรายปีที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี

                                              ปริมาณฝนสะสมรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2560

28

หมายเหตุ: ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553)

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111