ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน”

กรมป่าไม้ ได้ดำเนินโครงการป่าชุมชน หรือ การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) โดยดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมายรอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาป่าไม้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไป ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนโครงการป่าชุมชนทั้งสิ้น 11,114 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 6,085,188 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา โดยภาคเหนือมีเนื้อที่ป่าชุมชนมากที่สุด 3,863,473 ไร่ 43 ตารางวา รองลงมา คือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 1,411,749 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ภาคกลาง มีเนื้อที่ 567,891 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา และภาคใต้ มีเนื้อที่ 214,575 ไร่ 2งาน 18 ตารางวา ตามลำดับ

                                        จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. 2543-30 มิถุนายน 2561

   27-1

                                          จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. 2543-30 มิถุนายน 2561

27-2

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ที่มา: กรมป่าไม้ (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111