ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก”

ใน พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวม 107,932.90 ไร่ เพิ่มขึ้น 1,649.46 ไร่ จาก พ.ศ. 2559 ที่มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก รวม 106,283.44 ไร่ ส่วนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีพื้นที่ รวม 35,607.82 ไร่ ซึ่งลดลง 14,445.40 ไร่ จาก พ.ศ. 2559 ที่มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก รวม 50,053.22 ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก พ.ศ. 2551-2560 26

หมายเหตุ:

เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา: กรมป่าไม้ (2561) และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2561)

ดาวโหลดข้อมูล

1111