ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ”

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ พบว่าใน พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวนทั้งหมด 1,221 แห่ง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ตามแนบท้ายกฎกระทรวง) 143,925,404.30 ไร่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ (คำนวณจากระบบ GIS) ประมาณ146,344,407.26 ไร่ โดย พบว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของภาคเหนือมีพื้นที่มากที่สุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ตามลำดับ ส่วนจำนวนป่าของภาคใต้มีจำนวนมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ตามแนบท้ายกฎกระทรวง) มีจำนวนคงที่

                                                จำนวนและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2551-2560

25-1

                                                  จำนวนและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

 

25-2

ที่มา: กรมป่าไม้ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111