ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าอนุรักษ์”

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใน พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 458 แห่ง มีพื้นที่ 69,359,906.51 ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2560) พบว่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                                               พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2560

24

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111