ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าไม้และสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด ”

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ 102.16 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งค่อนข้างคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2560) พบว่า อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีสัดส่วนอย่างน้อย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

                             พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปีที่มีการสำรวจ พ.ศ. 2543-2560

23

หมายเหตุ : พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่า โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัสหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม

ที่มา : กรมป่าไม้ (2561)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

 1111