ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน”

การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า มีการพัฒนาแหล่งพลังงานประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยใน พ.ศ. 2560 มีปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 11,731 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.15 จาก พ.ศ. 2559 โดยมีการใช้พลังงานทดแทนในรูปของไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) คิดเป็นร้อยละ 13.47 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าและความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน มีปริมาณ 2,473 และ 7,322 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ ส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณการใช้ ประกอบด้วย เอทานอล 733 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 1,203 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                                                     ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน พ.ศ. 2551-2560

22

หมายเหตุ :  KTOE : kilo ton of oil equivalent

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111