ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย”

ใน พ.ศ. 2560 มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 12,638 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการใช้พลังงานหมุนเวียน 12,633 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 14.51 เนื่องจากปัจจัยของราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้วัสดุจากการเกษตรซึ่งนำมาใช้ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนบางประเภทลดลง เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.51 ต่อปี เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.40 ต่อปี

การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อพลังงานขั้นสุดท้าย พ.ศ. 2551-2560

21

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111