ข้อมูลตัวชี้วัด “ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI)”

การวัดผลประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ พิจารณาจากค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) หรือการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 1 หน่วยของประเทศไทย หากสัดส่วนค่า EI ลดลง แสดงว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือหมายถึงมีการใช้พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการ และเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ หรือใช้เปรียบเทียบกันในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ และกลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ เป็นต้น ใน พ.ศ. 2560 ค่า EI ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 8.53 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่า EI ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 8.71 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท ซึ่งปรับลดลงร้อยละ 2.07 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ค่า EI มีแนวโน้มลดลง แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                             ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) พ.ศ. 2551-2560

 

20

หมายเหตุ : 1. EI คือ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

2. การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รวมการใช้พลังงานทดแทน

3. GDP (CVM : chain volume measures) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ณ ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

 http://www.onep.go.th/env_data/wp-content/uploads/2016/08/20-3.xls