ข้อมูลตัวชี้วัด “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำแนกตามภาคการผลิต”

ใน พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีมูลค่า 15.45 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.3 ใน พ.ศ. 2559 ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 โดยในด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่งออกสินค้า และการขยายตัวต่อเนื่องของ
การลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลง ส่วนในด้านการผลิต พบว่า ภาคบริการและอื่นๆ อาทิ สาขาโรงแรม
และภัตตาคาร สาขาการค้าส่งค้าปลีก สาขาขนส่งและคมนาคม และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.4 ส่วนภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกันภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัว ร้อยละ 6.2
เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) พ.ศ. 2551-2560

2

หมายเหตุ:  พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นตัวเลขปรับปรุงใหม่, พ.ศ. 2560 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111