ข้อมูลตัวชี้วัด “ความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity : EE)”

การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของประเทศ ยังพิจารณาถึงค่าความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity: EE) ซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง GDP ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หากค่า EE ใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 1 จะหมายถึงการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ โดยใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีค่า EE อยู่ที่ 0.44 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่า 0.28 แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ค่าเฉลี่ย EE ของไทยอยู่ที่ระดับ 0.81 ซึ่งหมายถึง การที่จะทำให้ GDP เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.00 หน่วย ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 0.81 หน่วย ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้น เช่น ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม การส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 การส่งเสริมใช้สินค้าที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง และมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ

              ความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อ GDP (Energy Elasticity: EE) พ.ศ. 2551-2560

19

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111