ข้อมูลตัวชี้วัด “การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย”

ใน พ.ศ. 2560 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 87,098 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75 เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2559 ที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 85,598 พันตันเทียบเท่า เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า และถ่านหิน ขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน มีแนวโน้มการใช้ลดลง

                        ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2551-2560

18

หมายเหตุ * ไม่รวม LPG โพรเพน และบิวเทน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

** ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

 1111