ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้า-ส่งออกพลังงาน”

 

การนำเข้าพลังงานในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 มีปริมาณการนำเข้าพลังงาน 78,976 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีการนำเข้าพลังงาน 74,452 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยมีการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์มากที่สุด (ร้อยละ 99.9 ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด) ซึ่งพลังงานเชิงพาณิชย์ที่นำเข้าส่วนใหญ่ คือ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ตามลำดับ ส่วนพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมมีการนำเข้าเพียง ร้อยละ 0.1

สำหรับการส่งออกพลังงานใน พ.ศ. 2560 มีปริมาณการส่งออกพลังงาน 11,960 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีการส่งออกพลังงาน 10,904 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยมีสัดส่วนการส่งออกพลังงานเชิงพาณิชย์สูงสุด ร้อยละ 99.7 ของการส่งออกพลังงานทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมและเชื้อเพลิงชีวภาพ ร้อยละ 0.3 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณการนำเข้าพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการส่งออกพลังงานมีแนวโน้มคงที่

                                        ปริมาณการนำเข้าและส่งออกพลังงาน พ.ศ. 2551-256017

หมายเหตุ : 0 หมายถึงตัวเลขมีค่าน้อยกว่า 0.5

ก๊าซธรรมชาติ รวมก๊าซธรรมชาติเหลว

น้ำมันสำเร็จรูป รวมเบนซินพื้นฐาน โพรเพน บิวเทน และน้ำมันกึ่งสำเร็จรูป

KTOE : kilo ton of oil equivalent

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2553 และ 2560) และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111