ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น”

สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น แยกตามประเภทพลังงาน ใน พ.ศ. 2560 เมื่อเรียงลำดับตามปริมาณการผลิตจากมากไปน้อย คือ ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 66.9 น้ำมันดิบ ร้อยละ 14.5 คอนเดนเสท ร้อยละ 9.2 ลิกไนต์ ร้อยละ 8.5 และพลังน้ำ ร้อยละ 0.8 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้นลำดับไม่มีการเปลี่ยนแปลง และก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงส่วนเดียว

                              สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น แยกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2551-2560

16

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111