ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น”

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภทพลังงานรวมทั้งสิ้น 48,497 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2559 ลดลงร้อยละ 4.80 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุด โดยลดลงจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 4.15 เนื่องจากแหล่งก๊าซธรรมชาติสำคัญในอ่าวไทยมีการผลิตลดลง เช่นเดียวกับลิกไนต์ที่มีแนวโน้มลดลงจากการผลิตของเหมืองในประเทศลดลงและไม่มีแหล่งสัมปทานใหม่เพิ่มเติม เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า การผลิตพลังงานขั้นต้นของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2556 และเริ่มลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2560

                                 ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2551-2560

15

หมายเหตุ: KTOE: kilo ton of oil equivalent

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111