ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่”

การร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่และทรัพยากรแร่ ใน พ.ศ. 2560 มีจำนวน 36 ครั้ง เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 25 ครั้ง เมื่อพิจารณาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2560) พบว่า จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบการทำเหมืองแร่มีแนวโน้มการร้องเรียนเพิ่มขึ้น

                                  จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบการทำเหมืองแร่ พ.ศ. 2558-2560

14

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2560)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111