ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนประทานบัตรแร่”

การประกอบกิจการเหมืองแร่ในประเทศ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561 พบว่า ประทานบัตรเหมืองแร่ดำเนินการในประเทศไทย มีจำนวน 1,168 แปลง ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ณ เดือนกรกฎาคม 2560 ที่มีจำนวน 1,174 แปลง ซึ่งมีจำนวนประทานบัตรแร่จำแนกตามภาคได้ ดังนี้ ภาคกลาง 397 แปลง ภาคเหนือ 348 แปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 164 แปลง ภาคใต้ 184 แปลง และภาคตะวันออก 75 แปลง

                                            จำนวนประทานบัตรแร่ จำแนกตามภาค ณ กรกฎาคม 2561

13

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111