ข้อมูลตัวชี้วัด “การประเมินพื้นที่ศักยภาพแร่”

ประเทศไทยมีการสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่มาอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2559 กรมทรัพยากรธรณี ได้ทำการสำรวจและประเมินศักยภาทรัพยากรแร่ ภายใต้โครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) สำรวจและประเมินพื้นที่ศักยภาพแร่ระดับไพศาลมีการสำรวจพบ จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ด่านช้าง งาว ท่าศาลา สองแคว ร่อนพิบูลย์ และวังโป่ง (2) สำรวจและประเมินพื้นที่ศักยภาพแร่ขั้นรายละเอียด มีการสำรวจพบ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่แหล่งแร่ดีบุก แหล่งแร่ควอตซ์ แหล่งแร่พลวง แหล่งแร่ทรายแก้ว และแหล่งแร่หนัก-ธาตุหายาก (3) สำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝง ในพื้นที่ศักยภาพทางแร่สูงและพื้นที่แหล่งแร่ โดยดำเนินการสำรวจระดับไพศาล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ สามารถกำหนดพื้นที่ศักยภาพทางแร่สูง จำนวน 5 แหล่ง เนื้อที่รวม 363 ตารางกิโลเมตร และการสำรวจระดับรายละเอียด สามารถกำหนดพื้นที่แหล่งธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝง จำนวน 1 แหล่ง คือ พื้นที่นางแล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 38 ตารางกิโลเมตร และ (4) สำรวจและประเมินเพื่อกำหนดเขตแหล่งแร่ มีการสำรวจพบแหล่งแร่ทองคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 8 แหล่ง และแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง โดยจำแนกคุณภาพของหินตามคุณสมบัติทางกลศาสตร์พบในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ราชบุรี เพชรบุรี ลพบุรี และสระบุรี (กรมทรัพยากรธรณี, 2559)

การประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ระดับไพศาล

 

12-1

การประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ขั้นละเอียด

12-2

                                           แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจทรัพยากรแร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(12-3)

แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจทรัพยากรแร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(12-4)

แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจทรัพยากรแร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(12-5)

แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจทรัพยากรแร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(12-6)

แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจทรัพยากรแร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(12-7)

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2559)

ดาวน์โหลดข้อมูล

 1111