ข้อมูลตัวชี้วัด “ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน”

การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ โดยเฉพาะที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรนั้นจะต้องมีการออกเอกสารสิทธิการถือครองที่ดิน สำหรับประเทศไทยเริ่มการออกเอกสารสิทธิ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2544 และจนถึงเดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีการออกเอกสารสิทธิแล้ว 37,122,765 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 128,626,635 ไร่ 2 งาน 2.86 วา หรือประมาณ ร้อยละ 40.11 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีการออกเอกสารสิทธิในรูปแบบโฉนดมากที่สุด รองลงมา คือ น.ส.3 ก น.ส.3 และใบจอง ตามลำดับ

ปริมาณเอกสารสิทธิที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มออกโฉนดครั้งแรก พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม 2560

10

ที่มา : กรมที่ดิน (2561)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล
1111