ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร”

 

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีจำนวนประชากร 66.19 ล้านคน และเมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2559 ที่มีจำนวนประชากร 65.93 ล้านคน พบว่า มีจำนวนค่อนข้างคงที่ โดยมีสัดส่วนประชากรหญิงและประชากรชายคงที่  เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) อัตราการขยายตัวของประชากรมีแนวโน้มลดลง

จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร พ.ศ. 2551-2560

1

ที่มา: กรมการปกครอง (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111