66. ปริมาณของเสียอันตราย จำแนกตามแหล่งกำเนิด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิด”

ใน พ.ศ. 2561 ของเสียอันตราย มีจำนวน 1.893 ล้านตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 2.626 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27.91 ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.2 ล้านตัน และเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน 0.638 ล้านตัน ซึ่งรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment : WEEE) และมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ 0.055 ล้านตัน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ปริมาณของเสียอันตรายมีแนวโน้มลดลง

ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิด พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล