สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

คุณภาพอากาศ

ระดับเสียง

คุณภาพน้ำ

ขยะมูลฝอย

ของเสียอันตราย

สารอันตราย

สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม