44. พื้นที่ป่าชายเลน

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าชายเลน”

ในช่วง พ.ศ. 2560-2561 จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของกรมป่าไม้ พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพทั้งหมด ประมาณ 1,538,185 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 จาก พ.ศ. 2557 ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 1,534,585 ไร่ กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 24 จังหวัด เมื่อพิจารณาพื้นที่ป่าชายเลนในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ พ.ศ. 2539  2543  2547  2552  2557 และ 2561

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล