สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

ทรัพยากรแร่

ทรัพยากรพลังงาน

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความหลากหลายทางชีวภาพ