Home2020-07-31T16:52:48+07:00
Loading...

กิจกรรมของเรา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ คู่มือสำหรับประชาชนฯ
NEW!! คู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แบบประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายชื่อผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA
แจ้งร้องเรียน
แจ้งข้อเสนอแนะ
บทความทางวิชาการ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ สผ.

ข้อควรรู้

การเปิดเผยข้อมูลใน EIA ทำอย่างไร

ศึกษาได้ที่นี่ คลิก

ทำ PP อย่างไรในสถานการณ์ COVID-19

ดูคำแนะนำ คลิก

ขั้นตอนการพิจารณา EIA

ขั้นตอนการพิจารณา EIA เป็นอย่างไร? คลิก

เกณฑ์พิจารณา EIA

รู้หรือไม่ว่า กรณีการพิจารณา EIA คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และจบกระบวนการพิจารณาผู้ดำเนินการมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลปกครอง ภายใน 90 วัน หากไม่เห็นด้วยกับมติ คชก. ดังกล่าว

สถานภาพการพิจารณา EIA

ลักษณะโครงการ โครงการที่เข้า สู่การพิจารณา (โครงการ) สถานภาพการพิจารณา EIA
อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ไม่ให้ความเห็นชอบ อื่น ๆ
ถอนเล่มรายงาน เปลี่ยนเจ้าของ/เปลี่ยนที่ปรึกษา เปลี่ยนแปลงรายละเอียด รับทราบ อื่น ๆ
โครงการไม่เสนอ ครม. 567 244 221 30 40 42 31 0 1
โครงการเสนอ ครม. 21 20 1 0 0 0 0 0 0
โครงการเปลี่ยนแปลง 36 31 0 0 0 0 0 4 0
โครงการ
อื่น ๆ
1 1 0 0 0 0 0 0 0
รวม 625 296 222 30 40 42 31 4 1

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น 11)
118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : สายตรง 02 265 6618 และ 02 265 6500 ต่อ 6854, 6864, 6865 โทรสาร : 0 2265 6616
อีเมล์ : eia@onep.go.th, eia2560@hotmail.com

EIA แหล่งน้ำและเกษตรกรรม  โทร : 02-265-6625
EIA ปิโตรเคมี  โทร : 02-265-6620
EIA อุตสาหกรรม  โทร : 02-264-6619
EIA อาคาร  โทร : 02-265-6623
EIA เหมืองแร่ และพัฒนาปิโตรเลียม  โทร : 02-265-6617
EIA พลังงาน  โทร : 02-275-6627
EIA คมนาคม  โทร : 02-265-6621
การพัฒนา EIA และการจัดอบรม  โทร : 02-265-6618
ธุรการ  โทร : 02-265-6615