ประกาศ

มีอะไรใหม่ๆ / กิจกรรม

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุดคู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงาน EIANEW!! คู่มือสำหรับประชาชน : การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแจ้งร้องเรียน แจ้งข้อเสนอแนะ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ สผ.

ปี 2562
ปี 2561

ข้อควรรู้

รู้หรือไม่ว่า กรณีการพิจารณา EIA คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และจบกระบวนการพิจารณาผู้ดำเนินการมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลปกครอง ภายใน 90 วัน หากไม่เห็นด้วยกับมติ คชก. ดังกล่าว

ขั้นตอนการพิจารณา EIA เป็นอย่างไร? คลิก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ชั้น 3)
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 02 2656500 ต่อ 6854 และ 6864-6865 โทรสาร : 0 2265 6616
อีเมล์ : eia@onep.go.th, eia2560@hotmail.com

กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
good hits