Articles

sumDis eia sep59

สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ คชก. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ/ปรับปรุงข้อมูล และ สผ. แจ้งผลการพิจารณา (ฉบับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ตุลาคม

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กันยายน

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน สิงหาคม

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มิถุนายน

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤษาคม

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน เมษายน

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มีนาคม

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มกราคม

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ธันวาคม

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน

 

EIA ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ตุลาคม