ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ออกตามความในมาตรา ๕๑/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สผ. ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของโครงการต่อการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล จึงได้กำหนดแผนการจัดอบรมระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

       การจัดอบรมการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรมขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยครอบคลุมเจ้าของโครงการและหน่วยงานอนุญาตในระดับพื้นที่ จำนวน ๒๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๔๘๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

       ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม พูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมโครงการในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด และหน่วยงานอนุญาตในพื้นที่ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๔ คน
โดยมีสรุปภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔

       ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม แคนทารี  โคราช จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมโครงการในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และหน่วยงานอนุญาตในพื้นที่ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๙ คน โดยมีสรุปภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒

      ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานอนุญาตในพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๐ คน โดยมีสรุปภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘

      ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก ครอบคลุมเจ้าของโครงการในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก รวมทั้งหน่วยงานอนุญาตในพื้นที่ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๖๐ คน โดยมีสรุปภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๙

      ครั้งที่ ๕  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมโครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และระนอง รวมทั้งหน่วยงานอนุญาตในพื้นที่ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๙๕ คน โดยมีสรุปภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๙

      ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมโครงการในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ชัยนาท และพิจิตร รวมทั้งหน่วยงานอนุญาตในพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๐ คน โดยมีสรุปภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๓